LICENCE STAFFS

No. Full Name Certificate No. Type of professional license
1 TRẦN THỊ THU NGA 01247/PTTC PTTC
2 LÊ THỊ BÉ THU 01152/PTTC PTTC
3 ĐẶNG THỊ HỒNG 00950/PTTC PTTC
4 TRỊNH TẤN LỰC 01076/PTTC PTTC
5 TRẦN THỊ THÚY LAN 002610/MGCK  MGCK
6 NGUYỄN THỊ NGỌC PHẤN 002297/PTTC PTTC
7 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 002986/MGCK MGCK
8 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 002153/PTTC PTTC
9 PHẠM THỊ KIM ANH   001016/QLQ  QLQ
10 NGUYỄN ĐÔNG HẢI 000980/QLQ QLQ
11 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 001582/PTTC PTTC
12 VÕ TRUNG CƯƠNG 001215/QLQ QLQ
13 PHẠM VIẾT LAN ANH 000977/QLQ QLQ
14 LÊ NGỌC HÙNG 00415/PTTC PTTC
15 NGUYỄN TẤN DUY 003354/MGCK MGCK
16 NGUYỄN THỊ DIỄM 00967/MGCK MGCK
17 NGUYỄN TRUNG HIẾU 002808/MGCK MGCK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second