Practicing Certificate

No. Full Name Certificate No. Type of professional license
1 TRẦN THỊ THU NGA 01247/PTTC PTTC
2 LÊ THỊ BÉ THU 01152/PTTC PTTC
3 ĐẶNG THỊ HỒNG 00950/PTTC PTTC
4 TRỊNH TẤN LỰC 01076/PTTC PTTC
5 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 002986/MGCK MGCK
6 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 002153/PTTC PTTC
7 PHẠM THỊ KIM ANH   001016/QLQ  QLQ
8 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 001582/PTTC PTTC
9 LÊ NGỌC HÙNG 00415/PTTC PTTC
10 NGUYỄN TẤN DUY 003354/MGCK MGCK
11 NGUYỄN TRUNG HIẾU 002808/MGCK MGCK
12 NGUYỄN NGỌC HOÀNG VĨNH 005217/MGCK MGCK
13 NGUYỄN MẠNH HOÀNG 004255/MGCK MGCK
14 NGUYỄN HỮU THIỆN DUYÊN 005235/MGCK MGCK
15 NGUYỄN THỊ DIỄM 00967/MGCK MGCK
16 NGUYỄN THỊ HÒA 001747/MGCK MGCK
17 ĐỖ THỊ THANH HOA 002132/MGCK MGCK
18 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 007029/MGCK MGCK
19 PHẠM VIẾT LAN ANH 000977/QLQ QLQ
20 NGUYỄN CÔNG TRẠNG 007229/MGCK MGCK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second