Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện?

17/09/2020 | Tin Chứng khoán
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng...


Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Trong đó, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu quy định rõ việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện do chấm dứt tồn tại sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể, phá sản theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của cơ quan này về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Đối với việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp công ty đại chúng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty đại chúng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hết thời hạn theo quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Đối với việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp mà không chấm dứt sự tồn tại, thì trình tự, hồ sơ và thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện sau khi tách, nhận sáp nhập mà không chấm dứt sự tồn tại thực hiện theo quy định tại Điều 38, 39 Luật Chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thông báo cho công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời công bố trên phương tiện công bố thông tin của cơ quan này.

Đối với việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, công ty đại chúng nhận quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường  chứng khoán. Sau khi nhận được báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của cơ quan này về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Nguồn tin: tapchichungkhoanvietnam.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây