LICENCE STAFFS

No. Full Name Certificate No. Type of professional license
1 TRẦN THỊ THU NGA 01247/PTTC PTTC
2 LÊ THỊ BÉ THU 01152/PTTC PTTC
3 ĐẶNG THỊ HỒNG 00950/PTTC PTTC
4 TRỊNH TẤN LỰC 01076/PTTC PTTC
5 LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY 00519/PTTC PTTC
6 TRẦN THỊ THÚY LAN 002610/MGCK  MGCK
7 NGUYỄN THỊ NGỌC PHẤN 002297/PTTC PTTC
8 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 002986/MGCK MGCK
9 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 01056/PTTC  PTTC
10 BÙI THẾ NGHIỆP 00293/QLQ QLQ
11 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 002153/PTTC PTTC
12 PHẠM THỊ KIM ANH   001016/QLQ  QLQ
13 NGUYỄN ĐÔNG HẢI 000980/QLQ QLQ
14 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 001582/PTTC PTTC
15 VÕ TRUNG CƯƠNG 001215/QLQ QLQ
16 PHẠM VIẾT LAN ANH 000977/QLQ QLQ
17 LÊ NGỌC HÙNG 00415/PTTC PTTC
18 ĐINH QUANG MINH 004337/MGCK MGCK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second