|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
RegulatorySSC
1.Trụ sở của Ủy ban chứng khóan nhà nước(UBCKNN):

Ủy ban chứng khóan nhà nước – 164 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam
Website: www.ssc.gov.vn

 

2. Sự hình thành của UBCKNN

1993

Ngày 6 tháng 11

Thành lập Ban Nghiên cứu xây dựng và phát triển thị trường vốn thuộc Ngân hàng Nhà nước (Quyết định số 207/QĐ-TCCB ngày) với nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và chuẩn bị các điều kiện để thành lập TTCK theo bước đi thích hợp.

1994

Tháng 9

Chính phủ quyết định thành lập Ban soạn thảo Pháp lệnh về chứng khoán và TTCK.

1995

Ngày 29 tháng 6

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 361/QĐ-TTg thành lập Ban Chuẩn bị tổ chức TTCK.

1996

Ngày 28 tháng 11

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập theo Nghị định số 75/CP của Chính phủ, là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức và quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

2004

Ngày 9 tháng 2

Ủy ban chứng khóan nhà nước được chuyển vào Bộ Tài Chính theo nghị định 66/2004/QĐ-TTg

 

3. Vai trò của Ủy ban chứng khóan nhà nước(UBCK) trong thị trường chứng khóan Việt Nam:
  • Thực hiện qui định và qui chế của ngành chứng khóan.
  • Kiểm sóat, giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường.
  • Quản lí trực tiếp các tổ chức tự quản ( sở giao dịch và hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khóan).
  • Thanh tra các cá nhân và tổ chức trên thị trường.
4. Mô hình của UBCKNN: