|  |  |
Thoả thuận sử dụng
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢN QUYỀN

Bản quyền 2008 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC). Mọi quyền đã được bảo lưu.

Tất cả thông tin trên hoặc có được thông qua Website của TCSC được pháp luật về bản quyền của Việt Nam và các quốc gia khác bảo vệ theo các điều ước quốc tế. Tất cả thông tin trên thuộc sở hữu của TCSC, trừ khi có quy định khác. Nghiêm cấm việc làm bản sao, sao chép, thể hiện, phân phối, truyền dưới bất kỳ hình thức nào, tái xuất bản hoặc chế tác các sản phẩm phái sinh từ những thông tin này dưới mọi hình thức, trừ khi có quy định khác nói rõ.

Việc sử dụng được cho phép

Theo quy định này, chỉ được phép xem các thông tin có sẵn trên Website của TCSC với mục đích duy nhất là lấy thông tin cho chính mình và in ra các trang từ Website này một cách hợp lý với mục đích duy nhất là lấy thông tin cho chính mình.

Không đảm bảo

CÁC THÔNG TIN TRÊN HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA WEBSITE CỦA TCSC SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG “NHƯ HIỆN THỜI” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY HÀM Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC HÀM Ý BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC VỀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM. NGOÀI RA, KHÔNG MỘT BẢO ĐẢM NÀO ÐƯỢC ÐƯA RA CHO VIỆC WEBSITE CỦA TCSC SẼ KHÔNG GẶP LỖI, VIRUS HAY KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG.

CÁC DẪN CHIẾU ÐẾN CÁC CÔNG TY, CÁC SẢN PHẨM, CÁC DỊCH VỤ CỦA CÁC CÔNG TY ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG “NHƯ HIỆN THỜI” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ ÐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY HÀM Ý.

TCSC SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, GIÁN TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP, DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, HOẶC ÐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HAY MẤT LỢI NHUẬN, CHO DÙ ĐƯỢC THÔNG BÁO HAY CHƯA ÐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI NÀY, VÀ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ LOẠI TRÁCH NHIỆM NÀO CÓ THỂ CÓ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG CÓ SẴN THÔNG TIN TRÊN WEBSITE CỦA TCSC; SỰ THIẾU CHUẨN XÁC CỦA THÔNG TIN TRÊN HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA WEBSITE CỦA TCSC HOẶC PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO TRÊN HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA WEBSITE CỦA TCSC.

Việc mô tả hoặc dẫn chiếu đến các sản phẩm, các dịch vụ, hay các phiên bản trên máy chủ Website của TCSC không hàm ý tính xác thực của các sản phẩm, các dịch vụ hay các phiên bản đó. TCSC không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào đối với các vấn đề, các sản phẩm nêu ra tại đây hoặc tính đầy đủ hay chính xác của các thông tin.

Ấn bản này có thể không chính xác về mặt kỹ thuật hoặc sai sót về in ấn. Các thông tin tại đây có thể được sửa đổi định kỳ.

Thông báo vi phạm

Nếu chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý hay người được cấp li xăng có lý do để tin rằng bất kỳ thông tin nào có trên trang www.TCSC.vn và các Website khác thuộc quản lý của TCSC có thể vi phạm quyền tác giả của mình, những chủ thể trên phải thông báo bằng văn bản về các vấn đề sau: (a) xác định rõ đối tượng được cho là bị vi phạm quyền tác giả; (b) xác định rõ đối tượng được cho là gây ra vi phạm; (c) thông tin cần thiết để giúp TCSC xác định được đối tượng vi phạm; (d) một tuyên bố rằng bên khởi kiện tin rằng việc sử dụng thông tin vi phạm là không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý hay người được cấp li xăng cho phép hoặc pháp luật cho phép; và (e) một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, phải chịu hình phạt do khai man, rằng bên khởi kiện được chủ sở hữu quyền tác giả , đại lý hay người được cấp li xăng ủy quyền. Bất cứ ai cố tình bóp méo trong thông báo rằng đang tồn tại sự việc vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại, chi phí liên quan mà TCSC, người bị cho là đã gây ra vi phạm, hay chủ sở hữu quyền tác giả hay đại lý hoặc người được cấp li xăng ủy quyền đã phải gánh chịu.