|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Lịch Sử Hình Thành
04/05/2007
Các cổ đông sáng lập thỏa thuận thành lập TCSC, phê chuẩn Ông Đinh Công Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm Ông Mai Văn Sáu làm Trưởng Ban Kiểm soát và nộp đơn xin giấy phép hoạt động đến Ủy ban Chứng khoán Việt Nam (SSC).
26/10/2007:
Các cổ đông sáng lập nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc để thành lập TCSC.
31/01/2008: 
Các cổ đông sáng lập nhận được Phê chuẩn chính thức từ SSC cho phép thành lập TCSC với 3 lĩnh vực kinh doanh: Môi giới, Tư vấn và Tự doanh.
01/02/2008:
TCSC được thành lập với trụ sở chính tại số 36 đường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 
06/03/2008
TCSC trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) với giấy phép số 88/GCNTVLK.
24/06/2008:
TCSC trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) với mã thành vên là 085.
25/06/2008:
TCSC được chính thức công nhận là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) với mã thành viên là 085.
16/08/2008:
TCSC tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất.
09/09/2008: 
TCSC tổ chức lễ Đại khai trương và thông báo việc liên kết với đối tác chiến lược quốc tế hàng đầu - Công ty Đại chúng Chứng khoán Seamico
12/01/2009: 
TCSC đủ tiêu chuẩn tham gia giao dịch trực tuyến và giao dịch qua website tại HOSE 
31/03/2009: 
     TCSC đủ tiêu chuẩn tham  gia giao dịch từ xa tại HaSTC.
21/04/2009: 
     TCSC đủ điều kiện là công ty đại chúng.