|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Hướng Dẫn Tài khoản » Đóng Tài Khoản
 Bước 1: Liên hệ quầy giao dịch TCSC.
 Bước 2: Điền Phiếu yêu cầu đóng tài khoản

Lưu ý: Trong trường hợp tài khoản chứng khoán còn số dư, trước khi đóng tài khoản khách hàng phải:

  1. Bán hết chứng khoán trong tài khoản, hoặc
  2. Mở tài khoản tại Công ty chứng khoán khác và chuyển khoản chứng khoán về tài khoản ở Công ty chứng khoán mới. Khi đó, khách hàng cần xuất trình hợp đồng giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán muốn chuyển đến (bản chính hoặc sao y bản chính) để làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán.