|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Đã Có Tài Khoản » Giao Dịch
 Các quy định về giao dịch tại HOSE
 Các quy định về giao dịch tại HNX
 Các quy định về giao dịch tại UpCOM
 Hướng dẫn giao dịch tại TCSC
 Hướng dẫn giao dịch tại các ngân hàng liên kết
1. Các quy định về giao dịch tại HOSE  
Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì có thể được ủy quyền giao dịch trong các trường hợp sau:
Hạng Mục Nội Dung
Ngày giao dịch Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hoặc quyết định của UBCKNN.
Giờ giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. 09:00 – 14:45: Giao dịch khớp lệnh
09:00 – 09:15: Khớp lệnh định kỳ mở cửa (xác định giá mở cửa).
09:15 – 11:30: Khớp lệnh liên tục I.
11:30 –  13:00: Nghỉ giữa giờ giao dịch.
13:00 –  14:30: Khớp lệnh liên tục II. 
14:30  –  14:45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (xác định giá đóng cửa).
09:00 – 15:00 Giao dịch thỏa thuận (Nghỉ giữa giờ giao dịch 11:30 - 13:00)
Giờ giao dịch trái phiếu 09:00 – 15:00 Giao dịch thỏa thuận (Nghỉ giữa giờ giao dịch 11:30 - 13:00)
Phương thức giao dịch và loại lệnh tương ứng Giao dịch khớp lệnh
Khớp lệnh định kỳ: Loại lệnh ATO/ATC và lệnh giới hạn (LO).
Khớp lệnh liên tục: Loại lệnh giới hạn (LO) và lệnh thị trường (MP)          
Giao dịch thỏa thuận
Khối lượng giao dịch Giao dịch khớp lệnh:
Lô chẵn: 10 – 500.000 (bội số của 10) cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.
Giao dịch thỏa thuận:
Lô lớn: ≥ 20.000 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ
Trái phiếu không giới hạn về khối lượng
Đơn vị yết giá

Giao dịch khớp lệnh:

Mức giá của cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ đóng
Bước giá (Đồng)
< 10.000
10
10.000 → 49.950
50
≥ 50.000
100
Mức giá của Chứng chỉ quỹ ETF Bước giá (Đồng)
Tất cả các mức giá 10

Giao dịch thỏa thuận và trái phiếu: Không quy định.

Biên độ dao động giá Biên độ dao động giá Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ: +/-7% giá tham chiếu.
Trái phiếu: không quy định
Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư
 • Khách hàng phải có số dư tiền mặt bằng 100% giá trị lệnh đặt mua chứng khoán trong tài khoản tiền mặt vào ngày giao dịch (T+0) hoặc khách hàng có thể ký quỹ tiền giao dịch với TCSC theo một tỉ lệ thỏa thuận.
 • Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán.
 • Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh liên tục.
 • Nhà đầu tư không được phép đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống tại phiên giao dịch liên tục trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực.
Thông báo kết quả giao dịch - Khách hàng sẽ được thông báo kết quả giao dịch trước 16:30 giờ của ngày giao dịch (T+0).
Phương thức và chu kỳ thanh toán Giao dịch khớp lệnh:
Thanh toán bù trừ đa phương T+2.
Giao dịch thỏa thuận:
Thanh toán bù trừ đa phương T+2 đối với cổ phiếu/chứng chỉ quỹ.
Thanh toán trái phiếu: Ngày thanh toán đối với trái phiếu là ngày T+1.
 Ủy quyền giao dịch
 • Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì có thể được ủy quyền giao dịch trong các trường hợp sau:
- Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho TCSC thực hiện giao dịch thay cho mình.
- Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho cá nhân khác thực hiện giáo dịch thay cho mình phải đảm bảo:
- Có xác nhận việc ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật;
- Hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền;
- Người được ủy quyền không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người được ủy quyền.
 • Nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phải báo cáo nghĩa vụ cổ đông lớn trên tổng số chứng khoán tại các tài khoản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
 

2. Các quy định về giao dịch tại HNX Go Top Page  
Hạng Mục Nội Dung
Ngày giao dịch Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hoặc quyết định của UBCKNN.
Giờ giao dịch
09:00 – 14:45: Giao dịch khớp lệnh (Nghỉ giữa giờ giao dịch 11:30 - 13:00)
09:00 – 14:30: Khớp lệnh liên tục.
14:30 – 14:45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (Xác định giá đóng cửa).
09:00 – 15:00 Giao dịch thỏa thuận (Nghỉ giữa giờ giao dịch 11:30 - 13:00)
Phương thức giao dịch và loại lệnh tương ứng Giao dịch khớp lệnh
- Khớp lệnh liên tục: Loại lệnh giới hạn (LO) và 03 loại lệnh thị trường (MAK, MOK và MTL).
- Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: Loại lệnh giới hạn (LO) và lệnh ATC.
Giao dịch thỏa thuận
Khối lượng giao dịch Giao dịch khớp lệnh:
Lô chẵn: 100 (bội số của 100)
Giao dịch thỏa thuận:
≥ 5.000 Cổ phiếu
≥ 100.000.000 đồng (theo mệnh giá) Trái phiếu
Bước giá

Giao dịch khớp lệnh: Cổ phiếu: 100 đồng.

Giao dịch thỏa thuận và trái phiếu: Không quy định.

Biên độ dao động giá và cách tính giá tham chiếu

1.    Cách tính giá tham chiếu

Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch được tính bằng giá khớp lệnh của phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa của ngày giao dịch liền trước đó.

2.    Biên độ giao động giá

 §  Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ: +/-10% giá tham chiếu

Giá trần = Giá tham chiếu + 10%*Giá tham chiếu

Giá sàn = Giá tham chiếu - 10%*Giá tham chiếu

Lưu ý:

Điều chỉnh giá trần và giá sàn trong các trường hợp đặc biệt của giá tham chiếu:

(i)        Trường hợp giá trần và giá sàn sau bằng với giá tham chiếu, khi đó giá trần và giá sàn sẽ được thực hiện điều chỉnh như sau:

Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu - một đơn vị yết giá

(ii)      Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng, giá trần và giá sàn được điều chỉnh như sau:

Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + một đơn vị yết giá

Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu

 

 §  Trái phiếu: không quy định
Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư
 • Khách hàng phải có số dư tiền mặt bằng 100% giá trị lệnh đặt mua chứng khoán trong tài khoản tiền mặt vào ngày giao dịch (T+0) hoặc khách hàng có thể ký quỹ tiền giao dịch với TCSC theo một tỉ lệ thỏa thuận.
 • Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán.
 • Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh liên tục.
 • Nhà đầu tư không được phép đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống tại phiên giao dịch liên tục trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực.
 • Giao dịch cổ phiếu lẻ

Giao dịch cổ phiếu lẻ (có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu), được thực hiện lệnh theo phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

Thông báo kết quả giao dịch - Khách hàng sẽ được thông báo kết quả giao dịch trước 16:30 giờ của ngày giao dịch (T+0)
Phương thức và chu kỳ thanh toán Giao dịch khớp lệnh:
Thanh toán bù trừ đa phương T+2.
Giao dịch thỏa thuận:

 Cổ phiếu: có khối lượng giao dịch từ 5000 cổ phần trở lên.
 Trái phiếu: có giá trị giao dịch tính theo mệnh giá từ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) trở lên đến nhỏ hơn 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng).
Thanh toán đa phương (T+2), với trái phiếu là T+1.
Trái phiếu với giá trị tính theo mệnh giá lớn hơn hay bằng 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng). Ngày thanh toán là T+1.
 Ủy quyền giao dịch
 • Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì có thể được ủy quyền giao dịch trong các trường hợp sau:
- Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho TCSC thực hiện giao dịch thay cho mình
- Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho cá nhân khác thực hiện giáo dịch thay cho mình phải đảm bảo:
- Có xác nhận việc ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật;
- Hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền;
- Người được ủy quyền không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người được ủy quyền.
 • Nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phải báo cáo nghĩa vụ cổ đông lớn trên tổng số chứng khoán tại các tài khoản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Các quy định về giao dịch tại UPCom
Go Top Page  
Hạng Mục Nội Dung
Ngày giao dịch Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hoặc quyết định của UBCKNN.
Loại giao dịch chứng khoán Cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi của Công ty đại chúng (CTĐC) chưa niêm yết hoặc đã bị hủy niêm yết tại HoSE hoặc HNX.
Giờ giao dịch Giao dịch khớp lệnh (Nghỉ giữa giờ giao dịch 11:30 - 13:00)

09:00 – 15:00: Khớp lệnh liên tục.

Giao dịch thỏa thuận (Nghỉ giữa giờ giao dịch 11:30 - 13:00)


09:00 – 15:00: Giao dịch thỏa thuận.
Phương thức giao dịch Khớp lệnh liên tục (KLLT)
Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay sau khi lệnh được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch.
Giao dịch thỏa thuận (GDTT)
Là phương thức giao dịch trong đó bên mua, bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và thông tin giao dịch được chuyển cho nhân viên TCSC để nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận.
Sửa, huỷ lệnh Sửa, hủy lệnh khớp lệnh liên tục
 • Trong thời gian nhận lệnh, khách hàng được phép yêu cầu TCSC thực hiện sửa, hủy lệnh gốc chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa thực hiện.
 • Khách hàng được phép sửa giá, hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên được tính kể từ lệnh sửa được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch.
Sửa, hủy lệnh thỏa thuận
 • Giao dịch thỏa thuận đã thực hiện trên hệ thống không được phép hủy bỏ.
Lệnh giao dịch và thời gian hiệu lực
 • Lệnh giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục là lệnh giới hạn.
 • Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch cho đến khi bị hủy bỏ hay đến khi kết thúc thời gian giao dịch.
Ký quỹ giao dịch
 • Khi đặt lệnh bán chứng khoán, nhà đầu tư phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại TCSC.
 • Khi đặt mua chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện ký quỹ tiền giao dịch theo mức thỏa thuận với TCSC và phải đảm bảo khả năng thanh toán giao dịch đúng thời hạn giao dịch.
Đơn vị giao dịch
 • Đơn vị giao dịch khớp lệnh liên tục: 100 cổ phiếu hay 100 trái phiếu.
 • Giao dịch thỏa thuận: Khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 cổ phiếu hay 10 trái phiếu.
 • Giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.
Đơn vị yết giá
 • Cổ phiếu: 100 đồng.
 • Trái phiếu: Không quy định.
Giới hạn giao động giá
 • Cổ phiếu: +/-15% giá tham chiếu.
 • Trái phiếu: Không quy định.
Giá tham chiếu
 • Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục của ngày giao dịch liền trước đó.
 • Trường hợp cổ phiếu mới đăng ký giao dịch, trong ngày giao dịch đầu tiên, Sở GDCK Hà Nội (HNX) chỉ nhận lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục và không áp dụng biên độ giao động giá. Nếu trong ngày giao dịch đầu tiên không có giá thực hiện thì giá tham chiếu sẽ được xác định trong ngày giao dịch kế tiếp cho đến khi giá giao dịch được xác lập trên hệ thống. Lệnh giao dịch thỏa thuận không được nhận cho đến khi giá tham chiếu của cổ phiếu được xác định.
 • Trường hợp giao dịch cổ phiếu không hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo.
 • Trường hợp tách, gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch khớp lệnh liên tục của ngày có giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.
 • Trường hợp cổ phiếu không có giao dịch trên 25 ngày giao dịch liên tiếp khi giao dịch trở lại thì giá tham chiếu được xác định tương tự quy định xác định giá tham chiếu của cổ phiếu mới đăng ký giao dịch.
 • Các trường hợp khác do HNX quyết định sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
Thông báo kết quả giao dịch Khách hàng sẽ được thông báo kết quả giao dịch trước 16:30 giờ của ngày giao dịch (T+0)
Phương thức và chu kỳ thanh toán
 • Cổ phiếu: bù trừ đa phương, ngày thanh toán T+2.
 • Trái phiếu: ngày thanh toán T+1.
Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư
 • Khách hàng phải có số dư tiền mặt bằng 100% giá trị lệnh đặt mua chứng khoán trong tài khoản tiền mặt vào ngày giao dịch (T+0) hoặc khách hàng có thể ký quỹ tiền giao dịch với TCSC theo một tỉ lệ thỏa thuận.
 • Nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán.
 • Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh liên tục.
 • Nhà đầu tư không được phép đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống tại phiên giao dịch liên tục trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực.
 • Trường hợp nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán và tài khoản tiền tại thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động lưu ký thì phải đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua thành viên hệ thống đăng ký giao dịch và thanh toán giao dịch tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán.
 • Khi mua cổ phiếu của ngân hàng thương mại trên UpCoM nhà đầu tư nước ngoài phải xin sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước.
 Ủy quyền giao dịch
 • Nhà đầu tư khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì có thể được ủy quyền giao dịch trong các trường hợp sau:
- Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho TCSC thực hiện giao dịch thay cho mình
- Ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho cá nhân khác thực hiện giáo dịch thay cho mình phải đảm bảo:
- Có xác nhận việc ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật;
- Hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền;
- Người được ủy quyền không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người được ủy quyền.
 • Nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán phải báo cáo nghĩa vụ cổ đông lớn trên tổng số chứng khoán tại các tài khoản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
Xử lý lỗi sau giao dịch
 • Sau khi kết thúc thời gian giao dịch, nếu TCSC phát hiện lỗi giao dịch do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình nhận lệnh, chuyển, nhập lệnh vào hệ thống đăng ký giao dịch, TCSC sẽ thực hiện theo quy định về xử lý lỗi sau giao dịch của HNX và VSD.
 • Việc xử lý lỗi sau giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc lệnh giao dịch của khách hàng được chuyển thành lệnh giao dịch tự doanh của TCSC. Trong một số trường hợp đặc biệt, HNX và VSD xem xét và thực hiện loại bỏ kết quả giao dịch của giao dịch lỗi.
4. Hướng dẫn giao dịch tại TCSC Go Top Page  

Khách hàng có thể đặt lệnh tại quầy giao dịch theo mẫu Phiếu lệnh do TCSC cung cấp. Ngoài ra, khách hàng có thể đặt lệnh thông qua điện thoại hoặc Website, tuy nhiên với những hình thức này khách hàng phải đăng ký trước với TCSC.

4.1. Đặt lệnh giao dịch tại quầy của TCSC

Bước 1: Lấy Phiếu lệnh tại Sàn giao dịch:
                        - Phiếu lệnh mua
                        - Phiếu lệnh bán
                        - Phiếu lệnh hủy
                        - Phiếu lệnh sửa
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu lệnh.
Bước 3: Chuyển Phiếu lệnh cho nhân viên giao dịch
Bước 4: Nhận lại liên 2 của Phiếu lệnh từ nhân viên giao dịch.

4.2. Đặt lệnh giao dịch qua điện thoại

Bước 1: Gọi điện thoại:
                      - Gọi vào hệ thống điện thoại tự động của TCSC: (+84-8) 38 270505 hoặc
                      - Gọi trực tiếp vào điện thoại di động của Nhân viên giao dịch.

Bước 2: Cung cấp những thông tin theo thứ tự sau cho nhân viên giao dịch:
                      - Số tài khoản
                      - Tên chủ tài khoản
                      - Loại lệnh (mua, bán, hủy, sửa)
                      - Mã chứng khoán
                      - Số lượng chứng khoán giao dịch
                      - Mức giá
                      - Mật khẩu giao dịch qua điện thoại.
     Toàn bộ thông tin đặt lệnh qua điện thoại sẽ được ghi âm và lưu giữ.

4.3. Đặt lệnh giao dịch qua e-mail

Bước 1: Cung cấp những thông tin theo thứ tự sau:
                      - Số tài khoản
                      -Tên chủ tài khoản
                      - Loại lệnh (mua, bán, hủy, sửa)
                      - Mã chứng khoán
                      - Số lượng chứng khoán giao dịch
                      - Mức giá
Bước 2: Gửi đến hộp thư đặt lệnh trade@tcsc.vn
      Toàn bộ thông tin đặt lệnh qua e-mail sẽ được lưu giữ tự động để làm bằng chứng giao dịch.

4.4. Đặt lệnh giao dịch qua Website

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Website https://etrade.tcsc.vn.
Bước 2 : Đăng nhập vào hệ thống theo tên đăng nhập và mật khẩu được cấp.
Bước 3 : Nhập đầy đủ thông tin đặt lệnh và nhập mã PIN xác thực người dùng do TCSC cung cấp, sau đó gửi lệnh.

5. Hướng dẫn giao dịch với các ngân hàng liên kết:

5.1 Hướng dẫn giao dịch với các ngân hàng liên kết - Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) 


Quy định mở tài khoản 

Cách 1: Khách hàng trực tiếp đến Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) để đăng ký mở tài khoản liên kết chứng khoán.

Cách 2: Khách hàng liên hệ với nhân viên của TCSC để điền Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Eximbank. TCSC sẽ hỗ trợ tiến hành thủ tục mở tài khoản liên kết chứng khoán tại Eximbank và thông báo số tài khoản cho khách hàng.

 

Quy định nộp, rút tiền

 • Nộp tiền:
 
Khách hàng có thể nộp tiền bất cứ lúc nào cũng như bất kỳ địa điểm giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc.
 • Rút tiền:
 

Khách hàng có thể rút tiền ở bất kỳ lúc nào theo thời gian làm việc của Eximbank và bất kỳ địa điểm giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc.

 
5.2 Hướng dẫn giao dịch với các ngân hàng (tài khoản chuyên dụng (ta tổng):

Quy định mở tài khoản

·     
Khách hàng điền Phiếu đăng ký mở tài khoản để tại quầy giao dịch TCSC hay đến địa điểm giao dịch Ngân hàng để đăng ký mở tài khoản
(Phụ lục: Danh sách các ngân hàng giao dịch tài khoản tổng)

·     Khách hàng cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân để mở tài khoản và thông báo số tài khoản cho Công ty CP chứng khoán Thành Công.

·     Khách hàng sẽ nộp tiền để duy trì tài khoản (theo yêu cầu của ngân hàng). Số tiền này sẽ được Ngân hàng  hoàn lại cho khách hàng khi khách hàng đóng tài khoản.

Quy định nộp, rút tiền 


 • Nộp tiền:

Khách hàng đến bất kỳ địa điểm giao dịch của các ngân hàng trên toàn quốc để nộp tiền vào Tài khoản của khách hàng theo hướng dẫn sau:

Khách hàng có thể chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của khách hàng để giao dịch chứng khoán tại các ngân hàng tương ứng sau:

  (i)  Tài khoản môi giới trong nước:

TT

No

Ngân hàng

Bank

Người thụ hưởng

Beneficiary

Số tài khoản

Bank account

Nội dung/Details

TK thông thường (1)

TK ký quỹ (6)

     1

ACB - HỘI SỞ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

60074869

Nộp tiền vào TKGD chứng khoán số [085Cxxxxxx] của [Tên chủ tài khoản]

Nộp tiền vào TKGD ký quỹ số [085Cxxxxxx6] của [Tên chủ tài khoản]

              2

VIETCOMBANK-CN SÀI GÒN

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

0071000596529

Nộp tiền vào TKGD chứng khoán số [085Cxxxxxx] của [Tên chủ tài khoản]

Nộp tiền vào TKGD ký quỹ số [085Cxxxxxx6] của [Tên chủ tài khoản]

      3

EXIMBANK - PGD BẾN THÀNH

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

200114851167349

Nộp tiền vào TKGD chứng khoán số [085Cxxxxxx] của [Tên chủ tài khoản]

Nộp tiền vào TKGD ký quỹ số [085Cxxxxxx6] của [Tên chủ tài khoản]

      4

BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

11910000296928

Nộp tiền vào TKGD chứng khoán số [085Cxxxxxx] của [Tên chủ tài khoản]

Nộp tiền vào TKGD ký quỹ số [085Cxxxxxx6] của [Tên chủ tài khoản]

 

 

 

 

  (ii) Tài khoản môi giới nước ngoài:

TT

No

Ngân hàng

Bank

Người thụ hưởng

Beneficiary

Số tài khoản

Bank account

Nội dung/Details

TK thông thường (1)

Cash balance account (1)

      1

EXIMBANK

THANHCONG SECURITIES COMPANY

200114851185089

Deposit into trading account No. [085Fxxxxxx] of [Account holder’s name]

      

     

 

 Lưu ý

Sau khi thực hiện chuyển khoản/nộp tiền vào tài khoản, quý khách hàng vui lòng thông báo với TCSC để chúng tôi tiện việc theo dõi và phục vụ quý khách hàng một cách nhanh chóng.

 • Rút tiền:

Khách hàng điền Phiếu thông báo rút tiền và nộp tại quầy giao dịch TCSC hoặc thực hiện Thông báo rút tiền thông qua điện thoại ((08) 38270509) hoặc thông qua Website tại địa chỉ https://etrade.tcsc.vn. Sau đó, khách hàng đến rút tiền trên tài khoản của khách hàng tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng mà khách hàng có tài khoản.