|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Tài Khoản Mới » Quỹ

1. Quỹ đầu tư trong nước

Bước 1: Mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại TCSC

  • Liên hệ quầy Giao dịch của TCSC hoặc
  • Đăng ký mở tài khoản thông qua Website http://www.tcsc.vn, sau đó đến quầy giao dịch TCSC để hoàn tất thủ tục mở tài khoản
Và chuẩn bị các giấy tờ liên quan:

-      Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ Quỹ hoặc Biên bản ghi nhớ hoạt động Quỹ: 01 bản

-      Bản sao có công chứng Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc: 01 bản.

-      CMND hoặc bản sao CMND có công chứng của người đại diện theo pháp luật: 01 bản

-      Giấy ủy quyền (nếu có).

-      CMND/HC hoặc bản sao CMND/HC có công chứng của người được ủy quyền (nếu có): 01 bản

-      Bản sao Điều lệ Công ty quản lý Quỹ (nếu có): 01 bản

Bước 2: Điền thông tin vào bộ hồ sơ mở Tài khoản

-      Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán (OPE-002/F1c): 01 bản

-      Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (OPE-002/F4b): 02 bản

-      Giấy thỏa thuận phương thức giao dịch trực tuyến (OPE-002/F20): 02 bản

Bước 3: Mở tài khoản tiền dùng giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng (nếu chưa có)

Khách hàng mở Tài khoản tiền dùng để giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng có ký thỏa thuận hợp tác với TCSC và thông báo bằng văn bản số Tài khoản tiền dùng cho giao dịch chứng khoán đến TCSC.

2. Quỹ đầu tư nước ngoài

Bước 1: Mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại TCSC

  • Liên hệ quầy Giao dịch của TCSC hoặc
  • Đăng ký mở tài khoản thông qua Website http://www.tcsc.vn, sau đó đến quầy giao dịch TCSC để hoàn tất thủ tục mở tài khoản

Bước 2: Giấy tờ cần chuẩn bị

-      Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ quỹ hoặc Biên bản ghi nhớ hoạt động quỹ: 01 bản.

-      Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu người đại diện giao dịch (nếu có)

-      Bản sao công chứng Điều lệ công ty quản lý quỹ (nếu có)

Bước 3: Điền thông tin vào bộ hồ sơ mở Tài khoản

-      Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán (OPE-002/F1d): 01 bản

-      Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (OPE-002/F4b): 02 bản

-      Giấy thỏa thuận phương thức giao dịch trực tuyến (OPE-002/F20): 02 bản

Bước 4: Xin cấp mã số giao dịch chứng khoán tại TTLKCK (VSD)

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Mã số giao dịch tại TTLKCK

-      Giấy đăng ký mã số giao dịch (OPE-002/F15): 01 bản

-      Văn bản chỉ định/Giấy ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho đại diện giao dịch (OPE-002/F18) (nếu có)

-      Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (OPE-002/F19) (nếu có)

-      Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (OPE-002/F4b)

-      Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (OPE-002/F12) [TCSC lập]

Nộp tất cả các giấy tờ trên cho TCSC, TCSC sẽ hỗ trợ khách hàng có nhu cầu mở tài khoản chứng khoán làm thủ tục xin mã số giao dịch chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Nếu khách hàng đã có mã số giao dịch chứng khoán, khách hàng phải nộp những giấy tờ sau đây để TCSC yêu cầu VSD thay đổi thành viên lưu ký chứng khoán cho khách hàng:

-         Bản sao Hộ chiếu có công chứng: 01 bản

-         Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản sao

-         Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi thông tin nhà đầu tư (OPE-002/F16): 01 bản

-         Thông báo thay đổi thông tin nhà đầu tư (OPE-002/F17) [TCSC lập]: 01 bản

-         Thông báo xác nhận nguyên tắc thanh lý hợp đồng lưu ký với thành viên lưu lý cũ: 01 bản

-         Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (với TCSC) (OPE-002/F4b)

Bước 5: Mở Tài khoản tiền dùng giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng (nếu chưa có)

Khách hàng mở Tài khoản tiền dùng để giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng có ký thỏa thuận hợp tác với TCSC để thực hiện việc thanh toán giao dịch chứng khoán và thông báo bằng văn bản số Tài khoản này đến TCSC.

Lưu ý đối với nhà đầu tư nước ngoài:

i.        Các giấy tờ liên quan của nhà đầu tư nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt có xác nhận nội dung bản dịch của cơ quan có nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam

ii.      Các giấy tờ liên quan của nhà đầu tư nước ngoài có thể được chứng thực ở Việt Nam hay ở nước sở tại.

§Giấy tờ làm tại nước của nhà đầu tư

-     Xác nhận của phòng công chứng nước sở tại.

-     Hợp pháp hóa giấy tờ đã công chứng tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước của nhà đầu tư.

§Giấy tờ làm tại Việt Nam

-     Xác nhận giấy tờ tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia nơi nhà đầu tư mang quốc tịch tại Việt Nam.

-     Hợp pháp hóa hồ sơ tại phòng Quan hệ đối ngoại – Sở ngoại vụ.Download - Miễn trừ trách nhiệm đối với các rủi ro.pdf