|  |  |
  TCSC Web
 
Tel (84.8) 38 27 05 05
Email info@tcsc.vn
Ngân Hàng Đầu Tư
Sản phẩm dịch vụ cung cấp Tin tức mới nhất

Ra mắt Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số TCSC vạch ra và thực hiện những giải pháp đột phá thích ứng với các vấn đề khó khăn nhất mà khách hàng đang gặp phải. Đội ngũ chúng tôi thực sự vượt trội trong những thương vụ mang tính quốc gia cũng như quốc tế bao gồm cả hoạt động sáp nhập, loại bỏ, hợp nhất, liên doanh, tái cấu trúc cổ phần, trao đổi dịch vụ, bao gồm cả việc bảo vệ quyền lợi cũng như những mối liên hệ với cổ đông. TCSC áp dụng những kinh nghiệm sâu rộng của mình về các ngành có tính chất toàn cầu, các sản phẩm ngân hàng đáp ứng những mục tiêu chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn của khách hàng.  

   >>www.tcsc.vn/BusinessActivities.aspx
  ..........................................................................................................
tcsc.vn
 

Dịch vụ tư vấn tài chính bao gồm: